میز خدمت الکترونیک میز خدمت الکترونیک

مسافرین گرامی میتوانند نظرات،انتقادات وپیشنهادات خود را به شماره پیامک 10007069 ارسال فرمایند.

 

نوان

شرح خدمت

شناسنامه خدمت

گردش کار و زمانبندی ارائه خدمت

قوانین و مقررات خدمت

هزینه ارائه خدمت

فرم های مورد نیاز

مدارک و مستندات مورد نیاز

رویه ارائه شکایت و پیگیری

لینک سامانه درخواست خدمت

پیگیری کد رهگیری

مسئول زيربط

نظرسنجي

ارائه خدمات ترافيك هوايي

مديريت ترافيك هوايي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه ارائه طرح پرواز

ندارد

محمد قاسمی 

 شماره تماس: 02433360304

دانلود

ارائه و راهبري زيرساخت هاي مرتبط سامانه پذيرش مسافر

ارائه

زير ساخت هاي فيزيكي

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

محمد قاسمی 

 شماره تماس: 02433360304

دانلود

ارائه محل استقرار وزيرساختهاي فرودگاهي

مشاهده

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

 محمد قاسمی 

 شماره تماس: 02433360304

دانلود

صدور مجوز تردد دسترسي

مشاهده

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

ندارد

ندارد

محمد قاسمی 

 شماره تماس: 02433360304

دانلود

اعلان پرواز

اطلاع رساني مشخصات پروازها

دانلود

دانلود

مشاهده

رايگان

دانلود

مشاهده

ندارد

سامانه اعلان پرواز

ندارد

محمد قاسمی 

 شماره تماس: 02433360304

دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعيت پرواز

 

فرآیندها

 

انتقادات و پیشنهادات

 

اطلاعات مورد نیاز مسافران

 مسافرین گرامی میتوانند نظرات،انتقادات وپیشنهادات خود را به شماره پیامک 10007069 ارسال فرمایند.