برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه زنجان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه زنجان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
سعودي 5834 جده به زمين نشست |۱۲:۵۸ ۱۰:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵

21010-21023-21020

سعودي 5838 جده به زمين نشست |۰۷:۲۸ ۰۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

21020-21015-21005

سعودي 5836 جده به زمين نشست |۱۴:۱۶ ۱۳:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶

21005-21003-21009

سعودي 5840 جده به زمين نشست |۰۸:۰۷ ۰۸:۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷

21009-21004-21022

سعودي 5842 جده به زمين نشست |۰۷:۱۹ ۰۶:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

21007-21016