Web Content Display Web Content Display

 

  • سال94

-فرودگاه زنجان در نظر دارد انجام خدمات نظافت (ترمینالها-سایت رادار-کلیه اماکن فرودگاه)،خدمات فضای سبز و وتاسیسات خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار کند.

-متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر لغایت 94/04/06  جهت خرید اسناد و شرایط شرکت در مناقصه با در دست داشتن فیش بانکی مبنی بر واریز 200.000 ریال به حساب جاری شماره 2176842503009 نزد بانک ملی خیابان فرودگاه زنجان به همراه معرفینامه رسمی در ساعات اداری به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر لغایت 94/04/16   تحویل نمایند.

(ویا اسناد و شرایط شرکت در مناقصه را بعد ازتاریخ  94/04/06 از سایت مناقصات دولتی دریافت نموده و پیشنهادات خود را حداکثر لغایت 94/04/16 تحویل نمایند.)

-کمیسیون بررسی پیشنهادات در تاریخ 94/04/20 در محل فرودگاه زنجان تشکیل می گردد.

-نشانی محل تحویل اسناد: فرودگاه زنجان
-ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 20.000.000 ریال بعنوان تضمین شرکت در مناقصه در هنگام تحویل پیشنهادات الزامی است.
-هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
-ضمنا جهت کسب اطلاعات بیشتربا تلفن 33360304- 024 فرودگاه ( واحد بازرگانی ) تماس بگیرید.