نمایش محتوا نمایش محتوا

ردیف

نماینده کیش ایر و ایران ایرتور

در زنجان

تلفن مستقیم نمابر تلفن داخلی(فرودگاه) وضعیت عملیاتی
1

(آقای  سعیدخوش خطی)

024-33328550

(داخل شهر)

-

تلفنخانه فرودگاه:

33360304-05

داخلی: 1132

در زمان پرواز(تلفن داخلی)

و روزهای غیر تعطیل(تلفن مستقیم)