نمایش محتوا نمایش محتوا

-تاکسی:

-در زمان پروازهای برنامه ای در فرودگاه تاکسی موجود میباشد.

 -در پروازهای غیر برنامه ای با تماس با تاکسیرانی(با شماره 133)، از شهر تاکسی اعزام میشود. 

-نرخ مصوب تاکسی در سال 97:

-حداقل: 200000 ریال (مرکز شهر)

-حداکثر : 250000 ریال ( شهرک های اقماری شهر زنجان)