نمایش محتوا نمایش محتوا

درباره فرودگاه زنجان - خدمات
 
خدمات الکترونیکی
 

دبیرخانه ( نامه های  وارده )

دبیرخانه ( نامه های  وارده از سایر ارگان های دولتی )

مراحل خریدهای معاملات جزء

مراحل خریدهای معاملات متوسط

مراحل پیگیری بار گمشده مسافر

انجام پرواز

درخواست انشعابات آب ،برق و گاز بهره برداران داخلی فرودگاه

سفر هوایی داخلی

مراحل دریافت و مخابره پیامهای هوانوردی توسط شبکه پیامهای هوانوردی   (AFTN)

مراحل صدور مجوز پرواز

مقررات ورود و خروج حیوانات خانگی همراه مسافر ( سگ ، گربه ، پرندگان و دیگر حیوانات مجاز )

فرآيند درخواست فيلمبرداري در فرودگاه

خدمات غیر الکترونیکی به همکاران:

امور رفاهی همکاران (شاغل و بازنشسته)

بازنشستگی کارکنان رسمی (صندوق کشوری)

 

-خدمات ناوبری:

در فرودگاه زنجان ارائه خدمات  ناوبری (هوانوردی) ،به شرکت ها وپروازها،شامل ،داخلی وبین المللی براساس حدود ، اختیارات ووظائف مصوب سازمان هواپیمائی کشوری وشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور انجام میگیرد.

برقراری عملیات حمل و نقل هوایی ایمن در فضای اطراف فرودگاه زنجان (طبق AIP)و نشست و برخاست ایمن در سطح فرودگاه مستلزم استقرار نظام هوانوردی مجهز به تجهیزات و دستگاههای ارتباطی، کمک ناوبری و نظارتی در چارچوب مقررات و استانداردهای بین المللی و تنظیم و اداره و راهبری آنها می باشد.درحال حاضر هواپیماها داخلی و بین المللی در  9 مسیر هوایی از دستگاههای ناوبری فرودگاه زنجان استفاده میکنند.

به منظور کنترل و هدایت هواپیماها در فضای اطراف فرودگاه زنجان و  خود فرودگاه، 2 فرکانس ارتباطی VHF و یک دستگاه MCW ویک سیستم AFTNبرای مراقبت پروازفرودگاه و  3 دستگاه کمک ناوبری (VOR-DME-NDB) نصب گردیده است . همچنین کارکنان فرودگاه(بالاخص واحد ارتباطات و ناوبری فرودگاه)با همکاری و نظارت اداره کل ارتباطات و ناوبری شرکت فرودگاهها وظیفه دارندکه از تجهیزات و سیستم های ارتباطی منطقه ای(RCAG)و نظارتی منطقه ای(رادار MSSR) که در کوههای برف گیر و صعب العبور اطراف شهر زنجان نصب شده نگهداری و پشتیبانی کنند(اطلاعات این دستگاهها برای استفاده مرکز کنترل فضای کشور در تهران ( Tehran ACC) فرستاده میشود).

در فرودگاه زنجان خدمات ناوبری (هوانوردی) در قالب واحدهای ذیل انجام می پذیرد:

  • واحد ایمنی زمینی

-​خدمات فرودگاهی:

در فرودگاه زنجان ارائه خدمات  فرودگاهی ،به شرکت ها وپروازها،شامل ،داخلی وبین المللی براساس حدود ، اختیارات ووظائف مصوب سازمان هواپیمائی کشوری وشرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور انجام میگیرد.

همچنین کلیه خدماتی که به نقل و انتقال مسافر مربوط می شوند، شامل تسهیلات ترمینال مسافری است که به فعالیت های مربوط به مسافران قابل انتساب هستند، از جمله این خدمات ، تأمین امنیت ترمینال ، تسهیلات و خدمات تأمین دسترسی زمینی ، بخش کنترل و تحویل بار ، اطلاعات پرواز ، جابجایی بار را می توان بر شمرد.

فرودگاه زنجان جهت ارائه خدمات فرودگاهی مورد نیاز استفاده کنندگان در بخش زمینی و همچنین هواپیماهها دارای تسهیلاتی از قبیل پایانه (مسافری )،روشنایی سطوح پروازی، راههای دسترسی مناسب، پارکینگ اتومبیل، تسمه نقاله، دستگاه کنترل، و... می باشد.

خدمات فرودگاهی در سطح فرودگاه در قالب واحدهای ذیل انجام می پذیرد:

1-واحدامور اماکن و ترمینالها

2- واحد فنی و تجهیزات فرودگاهی

3- واحد بازرگانی