مدیران مدیران

درباره فرودگاه زنجان- مديران
 
ردیف نام ونام خانوادگی پست سازمانی شماره تلفن نمابر VOIP
1 محمدقاسمی مدیر 024-33360304-5 024-33360303 0248002
2 سعیدرمضانلو مدیر ایمنی (جانشین مدیر) 024-33360401 024-33360303 0248003