کروکي و نقشه
 

نقشه و کروکی:

-فرودگاه زنجان در جاده قدیم زنجان-اردبیل(جاده ارمغانخانه و شهرک صنعتی علی آباد) زنجان قرار گرفته است.