اشيا گمشده (زنجان)

-اگر اشیاء افراد در فرودگاه یا پرواز گم شود :

1-اگر اشیاء مسافرین در نقاط بازرسی سپاه یا پلیس جا مانده باشد.در صورت مراجعه نکردن مسافر،این اشیاء به نماینده حراست شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه زنجان،تحویل داده میشود.

2-اگر اشیاء مسافرین یا مستقبلین و ... در محوطه ترمینال یا فرودگاه جا مانده باشد.در صورت پیدا شدن این وسایل،نزد پلیس نگهداری می شود.

3-در صورتیکه اشیاء مسافر در هواپیما جا بماندمسافرین از  نماینده حراست شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه زنجان،پیگیری نمایند.