نمایش محتوا نمایش محتوا

آمار مسافروبارپروازهای برنامه ای و غیربرنامه ای داخلی و خارجی از زمان افتتاح:

سال

تعداد پروازمسافربری داخلی

(ورودی و خروجی)

تعدادمسافرداخلی(نفر)

(ورودی و خروجی)

وزن بارداخلی(کیلوگرم)

(ورودی و خروجی)

تعداد پروازمسافربری خارجی

(ورودی و خروجی)

تعدادمسافرخارجی(نفر)

(ورودی و خروجی)

وزن بارخارجی(کیلوگرم)

(ورودی و خروجی)

تعداد پروازغیربرنامه ای

(ورودی و خروجی)**

1379 66 1261 25220 0 0 0 34
1380 40 2228 40114 0 0 0 126
1381 2 184 3680 0 0 0 148
1382 14 556 11100 0 0 0 272
1383 0 0 0 0 0 0 684
1384 6 220 3960 0 0 0 92
1385 22 1305 26150 0 0 0 332
1386 114 7413 47840 0 0 0 66
1387 82 4701 94020 0 0 0 344
1388 118 8496 50980 0 0 0 1390
1389 184 16460 123220 0 0 0 1310
1390 190 18155 125500 0 0 0 1298
1391 222 26342 187000 36 7261 111510 958
1392 193 21509 142920 47 10720 190520 954
1393 235 18266 126527 77 16167 287537 1058
 1394 192 12482 91737 34 5068 105385 1482
1395 178 12005 91160 0 0 0 2110
1396 218 23596 170705 20 2664 76740 3240
1397 50 6959 46837 20 2962 77183 3476
1398 110 12790 91063 26 3031 82472 2788

-**:پروازغیرمسافربری شامل: مقامات،نظامی،انتظامی،امدادی،آموزشی و... میباشد.