نمایش محتوا نمایش محتوا

OITZ ( JWN ) Administrration , adress , telephone , telefax , telex , AFS DATA:

-Iranian Airport Company ( IAC )

Zanjan Airport

P.O.Box : 45195-1511

Zanjan Islamic Republic of Iran

-Tel: +98 2433360304 , +98 2433360305 , +98 2433360306

-Telfax: +98 2433360303

-Telex: NIL

-AFS: OITZZTZX

OITZ (JWN) Information in AIP