پرسش ها و پاسخ های متداول پرسش ها و پاسخ های متداول

فرودگاه زنجان- راهنماي مسافران - پرسش ها و پاسخ هاي متداول
 

سوال:از مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و فرودگاه‌های تحت نظارت آن ، چگونه می توان اطلاع پیدا کرد؟ 
جواب: 

کلیه اطلاعات و اسناد مناقصه ها ،مزایده‌ها و فراخوان های برگزار شده از سوی شرکت فرودگاه‌های کشور و  فرودگاه‌های تحت نظارت آن  در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات قابل مشاهده و دریافت می باشد.

سئوال: فرودگاه استان زنجان شامل چه واحدهایی است؟ 
جواب: 

واحدهای تشکیل دهنده این فرودگاه زنجان شامل :مدیریت،معاونت مراقبت پرواز، الکترونیک و ناوبری ، شبکه پیامهای هوانوردی، ایمنی و آتش نشانی ،مدیریت ترمینال ،اداری و... میباشد. 

سئوال:  در صورت ابطال پرواز چه باید کرد؟
جواب: 

به دفتر ترافیک ماهان واقع در داخل سالن مراجعه کرده تا مهر باطلی بر بلیط زده شود سپس به یکی از دفاتر شرکت مراجعه و هزینه را مسترد می نمایید

سئوال:  عوارض خروجی مسافر چگونه قابل پرداخت است؟
جواب: 

باجه بانک ملی در سالن  از دو ساعت قبل از پرواز آماده دریافت عوارض خروجی می باشد